Arlandastad Holding arbetar med fastighets- och konceptutveckling och har ett betydande ansvar för att jobba med social och ekonomisk hållbarhet och bedriva ett ansvarsfullt företagande. Vi jobbar mycket med vårt varumärke och våra grundläggande värderingar, långsiktighet, samarbete och medvetenhet, ska genomsyra all vår verksamhet. Vi är övertygade om att dessa värderingar bidrar till goda affärer och långsiktiga relationer.

Långsiktighet – att vara ett bolag som verkar inom fastighets- och konceptutveckling innebär långa processer och stora investeringar från ägare och finansiärer. Att våga vara långsiktig och ha en ekonomisk sund verksamhet borgar för framgångsrika affärer. Att ha ett långsiktigt tankesätt när det gäller hållbarhet och förvaltning tryggar bestående fastighetsvärden och koncept som håller.

Samarbete – att jobba med fastighetsutveckling och framtagandet av bärande koncept ger oss förmånen till många och viktiga samarbeten och partnerskap med både det offentliga och privata i stort som smått. Vi är måna om att ha goda och lyhörda relationer med entreprenörer, leverantörer, konsulter, hyresgäster och alla andra vi har kontakt med i vår verksamhet.

Medvetenhet – då vi arbetar med konceptuella plattformar och fastighetsutveckling har vi stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen och därmed ett stort ansvar. Verksamheten är i många fall en balansgång mellan olika intressen och vår ambition är att våra val och prioriteringar hela tiden skall vara medvetna, tydliga och långsiktiga.

 

Affärsprinciper
Arlandastad Holdings alla samarbetspartners skall känna trygghet i att bolaget uppträder affärsmässigt korrekt i alla lägen. En affär med Arlandastad Holding ska genomsyras av respekt, lyhördhet och professionalism.

Arlandastad Holding motsätter sig all form av korruption och mutor. Upphandling och inköp av varor, tjänster och entreprenader skall alltid ske på affärsmässiga villkor och i konkurrens där så är motiverat. Avtal och överenskommelser för egen eller närståendes vinnings skull förekommer inte i bolaget.

Gåvor, representation och resor följer alltid gällande regelverk och är alltid affärsmässigt motiverade.

Arbetsgivare och medarbetare
Arlandastad Holding värnar om sina medarbetares integritet och lika värde. Varje medarbetare skall känna trygghet i att bemötas med respekt och rättvis behandling. Bolaget främjar aktivt den enskilde medarbetarens möjligheter att kombinera karriär och familj.

Alla medarbetare respekterar varandras person och profession.

Alla medarbetare ska kunna känna stolthet över bolaget och vara de bästa ambassadörer för verksamheten både under och utanför arbetstid.

Hållbarhet
Hållbarhetsaspekten står högt på agendan i Arlandastad Holdings verksamhet. Alla medarbetare ska ha den kompetens som krävs för att kunna bedöma och hantera hållbarhetsaspekterna inom respektive ansvarsområde.

Fastighetsutveckling och stadsbyggnad innebär stora ingrepp i omgivningen och medför därför även ett stort ansvar gentemot samhället. Det är vår absoluta målsättning att minimera den miljöpåverkan som de enskilda projekten, men också hela områdets utveckling, kan innebära. Arlandastad Holding bedriver verksamhet i ett idag oexploaterat område med alla de möjligheter och utmaningar detta innebär. Vi arbetar hårt med att säkerställa att vår exploatering leder till att de naturvärden som finns bevaras eller stärks. Visionen är att erbjuda marknaden en plats där det är möjligt och enkelt att agera hållbart.

Långsiktigheten präglar val av system och lösningar vid uppförandet av nya byggnader och anläggningar. Vi är nyfikna och lyhörda för nya metoder som bidrar till vår verksamhet på ett positivt sätt.