Det går inte att förneka att Arlandaområdet har ett oöverträffat läge. Området är en knutpunkt där vägnät, järnväg, och Arlanda flygplats skapar en unik plats med stor tillgänglighet. Ur ett näringslivsperspektiv är området strategiskt viktigt med Ostkustbanan, E4:an och Arlanda flygplats, som erbjuder goda kommunikationer. Att området är beläget mellan de två universitetsstäderna Stockholm och Uppsala och i nära anslutning till Mälardalen ökar områdets attraktivitet ytterligare.

Att etablera sig på landets ledande flygplats är en viktig förutsättning för varje hotelloperatör med ambitioner. Genom den här möjligheten blir vi del av en dynamisk marknadsplats.

Thomas Bohm, VD för Hotell Norrtull i Stockholm, ansvarig för det nya hotellprojektet på Arlandastad

Genom den här etableringen fortsätter vi att expandera inom hotellsektorn. Vi ser med tillförsikt fram mot samarbetet med Arlandstad Holding. Vi kommer att erbjuda ett fullserviceshotell med högt fokus på modern teknik, möten, logi och restaurang.

Fredrik Ramén, ordförande i Frame Invest AB

Vägnätet kring Arlanda är välutbyggt med E4:an som går genom området samt förbindelsen till Arlanda via E4.65 och vägarna 273 och 263. Trafikmängden är intensiv och planer på att ytterligare förbättra utformingen av vägsystemet finns. Förutom den bilburna trafiken är järnvägsförbindelserna kring Arlanda goda. Ett lyckat exempel är den nya pendeltågstrafiken och SJ:s satsningar på tågtrafiken via Arlanda.

Förutom god tillgänglighet via vägnät och järnväg ökar områdets attraktionskraft markant i och med Stockholm Arlanda flygplats. År 2014 passerade 22,4 miljoner resenärer Arlandaområdet. Arlanda flygplats fungerar som ett nav för resande, affärer och arbete. Flygplatsen spelar en stor roll för tillväxten i Sverige, Stockholm och lokalt i den närmaste omgivningen.

Arlandastad Holdings mark ligger i direkt anslutning till Arlanda flygplast i Sigtuna kommun.
Sigtuna kommun är en dynamisk och expansiv kommun med ett gynnsamt läge mellan storstäderna Stockholm och Uppsala. Läget i kombination med väl utbyggda kommunikationer och kvalificerad arbetskraft gör området attraktivt, både för företag och för boende.

Många utvecklar Arlandaområdet
– regionala samarbeten

Varje år besöker mer än 22 miljoner människor Arlanda. Addera därtill alla som via bil, buss eller järnväg passerar området så växer en tydlig bild av en expansiv och mycket strategiskt viktigt plats fram. Arlandastad Holding är inte ensamma om att utveckla Arlandaområdet. Intresset är stort och många starka krafter arbetar för utvecklingen av området runt Arlanda.

Förutom att Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding tillsammans leder utvecklingen av en regional, nationell och internationell destination, Airport City Stockholm, så finns det många samarbeten, intressen och satsningar inom området.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Stockholm stad har tagit fram en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010.
Regionplanen pekar ut Arlanda-Märsta som en regional stadskärna. Det innebär att området utvecklas mot att bli en tätbebyggd stad med gator, torg och parker. Planen belyser också att tillgängligheten att ta sig till och från Arlanda måste bli bättre och att de tre delområdena Arlanda flygplast, Arlandastad och Märsta bör länkas samman.

Fördjupning av översiktsplanen för Arlandaområdet

Kommunen har i samarbete med berörda parter tagit fram en fördjupad översiktplan över Arlandaområdet. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är bland annat att förtydliga förutsättningarna för områdets utveckling. Den kopplingen som uppstod när Arlanda flygplats byggdes mellan Märsta och flygplatsen har fått förnyad aktualitet då det är av stor vikt att knyta samman utveckling runt Arlanda med flygplatsens tillväxt.

Masterplan Arlanda 2010

Swedavia och Arlanda flygplats växer. År efter år ökar antalet passagerare som reser till och från Arlanda. Swedavia har tagit fram en masterplan som beskriver hur flygplatsen kan utvecklas de närmaste 30 åren. Det är ett vägledande dokument och visionen för Stockholm Arlanda Airport är:
att göra Stockholmsregionen och Stockholm Arlanda Airport till det självklara valet i Skandinavien för näringsidkare, resenärer och besökare.

Arlandakommunerna

Arlanda ligger i Sigtuna kommun men det är många kranskommuner som tillsammans med Swedavia etablerat ett fördjupat samarbete om delregionala frågor i Arlandaregionen. Arlandakommunerna är Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna och Knivsta och målet är kommunerna tillsammans ska förvandla Arlandaregionen till den mest attraktiva flygplastregionen i norra Europa.

Arlanda Forum

För att främja utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport har det bildats ett samverkansorgan, Arlanda Forum. Här ingår Sigtuna kommun tillsammans med företrädare för bland annat Trafikverket, kollektivtrafikhuvudmän och regionala organ. Ett letter of intent har undertecknats av parterna kring gemensamma åtgärder för ökad tillgänglighet till Arlandaområdet samt begränsade utsläpp kring Arlanda.

SATSA

SATSA står för Samverkan för effektivt transportsystem i stockholmsregionen och är ett EU-finansierat projekt. Med detta samarbete vill man utveckla kollektivtrafiken mellan Uppsala och Stockholm.

Arlanda Logistic Network

Arlanda Logistic Network även kallat ALN bildades år 2000 med syfte att utveckla Arlandaområdet till det ledande logistikcentrat i norra Europa föredömligt ur ett miljöperspektiv. I Rosersbergsområdet växer bland annat ett enormt modernt verksamhetsområde och logistikcentrum fram med en ny motorvägsavfart och kombiterminal.

Etableringar i området

Stockholmsregionen växer och dess näringsliv med den. Arlandaområdet är ett utmärkt exempel på detta. Idag arbetar mer än 25 0000 personer i området. På flygplatsen finns idag 200 företag, i Arlandastad ytterligare 330 och i Rosersberg växer ett av Sveriges största verksamhets- och logistikområden fram med en ny motorvägsavfart. Många stora projekt har redan genomförts i området och ytterligare planeras.

Exempel på redan genomförda etableringar är bland annat Clarion Arlanda Airport Hotel, Pendeltågstrafik till Arlanda, Nybygget – husutställning, DRIVELAB Center, Test Track 1 och Test Track 2, DRIVELAB Sales & Service, Postens nya terminal, Riksbanken och Schenker Logistics med flera.

Pågående och planerade projekt är bland andra SkyCity One, Roslagsbanans sammankoppling med Arlanda, Nya Cargo City, DRIVELAB Hotel, DRIVELAB BIG m.m.

Läs mer om genomförda, pågående och planerade projekt på www.airportcitystockholm.com och www.drivelab.se

Leva och bo

Ett expansivt område som Arlanda i en av Sveriges snabbast växande kommuner kräver möjligheter till en god livsstil i form av boende. Destination Sigtuna ligger bakom en satsning som heter Bo i Sigtuna, som är ett nätverk bestående av 13 företag och organisationer. Tillsammans samarbetar dessa för att erbjuda goda möjligheter till att leva, bo och arbeta i Sigtuna kommun.

Läs mer om Bo i Sigtuna.

Sigtuna kommun

Sigtuna kommun är en dynamisk och expansiv kommun med ett gynnsamt läge mellan storstäderna Stockholm och Uppsala och hemkommun till Sveriges största flygplats. Läget i kombination med väl utbyggda kommunikationer och kvalificerad arbetskraft gör området attraktivt, både för företag och boende.

Läs mer om Sigtuna kommun.